חסר רכיב

עלויות אינטרנט בזק מרץ 2016

25/05/2017
של בזק למנוי עסקי בקיבוץ TOP עלויות חבילות אינטרנט
קצב הורדה
תשתית + ספק
C טריפל
תשתית + ספק
בזק בינלאולמי
 89 מגה 84 15
 110 מגה 100 40
 130 מגה 114 100
מע"מ כוללי המחירי
 12 חודשי לחודש למש המחירי
בשירות חדשי למנויי מתייחסי המחירי
2016 ! למר נכוני המחירי
VDSL בנתב מסוג בקצב של למעלה מ 15 מגה יש צור
בחודש מנוי שזקוק לנתב - במודל חכירה בעלות 10
 למנוי חדש הנתב ללא עלות 24 חודשי
 יוכל לעבור למסלול לקוח חדש בעלות חד פעמית של 99 לקוח קיי
. קצב ההורדה אינו מובטח והוא תלוי התנאי
! הקיבו ' חשבו לבזק דר התשלו
לחודש ) ( 30 ! של הקיבו ' נדרשת שלוחת טלפו
באתר בזק שמופיעי ספקי אינטרנט נוספי ע להתחבר ג ' נית
חסר רכיב